Objekti sa čijom se izgradnjom, ili rekonstrukcijom, krenulo nakon 30. septembra 2012. godine moraju posedovati energetski pasoš, koji pokazuje kvalitet zgrade, komfor, potrošnju energije i buduće režijske troškove, što će sve uticati i na cenu te nekretnine.

Prema Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od 30. septembra 2012. godine, svi novoizgrađeni objekti, kao i oni na kojima se vrši više od 25% rekonstrukcije, moraju posedovati energetski pasoš. To znači da će svi oni koji grade nove, ali i rekonstruišu, adaptiraju ili saniraju postojeće objekte morati da nabave ovaj dokument, kako bi se tačno znalo kakva su svojstva, od čega je građena zgrada, ali što je najvažnije i koliki je predviđen utrošak električne energije za grejanje. Na taj način će energetski pasoši doprineti poboljšanju tržišta nekretnina i kvalitetu gradnje.

Ukoliko vam je potreban energetski pasoš slobodno nas kontaktirajte.

 

Šta je energetski pasoš?

Energetski pаsoš zgrаde je dokument, tačnije elaborat, koji sаdrži podаtke o energetskom rаzredu zgrаde, koji ukazuje na finаlnu godišnju potrošnju toplotne energije zа grejаnje. On će svakome ko kupuje stan ili kuću pokazati kakav je kvalitet zgrade sa stanovišta komfora, potrošnje energije i budućih režijskih troškova, što će sve značajno uticati na cenu nekretnine.
Energetski pasoš zgrade je bitno sredstvo koje nas vodi ka cilju, a to je izgradnja energetski efikasnih zgrada. Obaveza sertifikovanja zgrada znači da pri kupoprodaji nekretnina energetski pasoš shvatamo pre svega kao zaštitu potrošača.

 

Obratite pažnju na prvu, drugu i četvrtu stranu pasoša

Energetski pasoš zgrada sadrži 5 strana, ali su kupcima nekretnina najvažnije prva, druga i četvrta. Na prvoj strani možete pročitati opšte podatke o objektu, kao što su ime vlasnika, generalije, lokacija, projktanti, fotografija zgrade, ali i saznati njen energetski razred. Energetski rаzred zgrаde određuje se nа osnovu podаtkа o potrošnji energije zа grejаnje nа godišnjem nivou, prorаčunаte u sklаdu sа propisom kojim se uređuju energetskа svojstvа zgrаdа. Na osnovu toga zgrade se svrstavaju u energetske razrede, od A+ sa najmanjom (≤15 kWh/m2a), do G sa najvećom potrošnjom energije (>250 kWh/m2a). Trenutno je kod nas propisano da nove zgrade moraju biti nаjmаnje „C” razred, dok svi oni objekti na kojima se vrši rekonstrukcija moraju biti poboljšani najmanje za jedan rаzred, dakle ako su bili „D“ sada moraju postati minimum „C“.

Druga strana pasoša sadrži klimаtske podаtke, podаtke o termotehničkim sistemimа i elementimа termičkog omotаča, pa možete saznati sve o izolaciji, kao i prozorima koji su postavljeni na objektu. Listajući dalje pasoš, na trećoj strani, možete pogledati detaljan proračun o potrošnji energije, pa se i pre useljenja i boravka u stanu možete pripremiti i uvideti koliki su očekivani troškovi.

Četvrta strana sadrži predviđene mere za unapređenje energetske efikasnosti zgrade. Za svaki objekat koji nije razred A, na ovoj strani moraju postojati napisane preporuke, od strane inženjera, na koji način je potrebno da se u budućnosti unapredi stanje. Obavezno okrenite četvrtu stranu i pročitajte koliko je dodatno novca potrebno uložiti za renoviranje, u narednom periodu, kako bi potrošnja energije bila što manja. Ovo je veoma važno, jer će upravo to uticati na cenu po kojoj ćete platiti nekretninu. Ako vam se učini da su dodatna ulaganja velika, u razgovoru sa prodavcem, osvrtom na podatke na četvrtoj strani, možete cenu nekretnine i korigovati, odnosno spustiti, što će sve zavisi od količine dodatnih ulaganja.

Poslednja strana u pasošu sadrži definicije, odnosno objašnjena svih tehničkih pojmova koji su korišćeni.

 

Bez pasoša nema upotrebne, ali ni građevinske dozvole

Svi oni koji sada žele da zidaju zgradu, moraju da znaju da će za izdavanje građevinske dozvole biti neophodan i elaborat o energetskoj efikasnosti, koji je zamenio dosadašnji eleborat građevinske fizike. U elaboratu su izračunate vrednosti, na osnovu kojih se vidi koji će tačno energetski razred ta zgrada biti. Tek kada se sve pojedinosti utvrde, moći ćete da dobijete građevinsku dozvolu i krenete sa izgradnjom. Naravno, kada nakon izgradnje investitor dođe do momenta tehničkog prijema, još važnije će biti postojanje energetskog pasoša, jer bez njega neće biti moguće dobiti ni upotrebnu dozvolu.
Ako ovih dana kupujete stan u nekoj od novih zgrada i uvidite da ona nema energetski pasoš, to ne znači da investitor postupa mimo pravila, već je jednostavno stupio u proceduru za lokacijsku dozvolu pre 30. septembra 2012. godine, od kada je na snazi ovaj pravilnik, a koji se na takve objekte neće primenjivati retroaktivno. Međutim, ako je zahtev za lokacijsku dozvolu predat recimo 02. oktobra, onda je investitor u obavezi da izvrši sertfikaciju, kao i sve ostalo što pravilnik propisuje.

Takođe, važno je naglasiti da sve one kuće koje nisu legalizovane neće moći da dobiju energetski pasoš.

 

Preko 25% rekonstrukcije objekta potpada pod obimniju obnovu

Ukoliko planirate da vršite rekonstrukciju, nadogradnju ili neku drugu sanaciju na objektu u kome živite znajte da ćete od samog početka rekonstrukcije morati da razmišljate o uštedi energije, tj. ugradnji termoizolacije debljine oko 10cm i prozora sa dvostrukim zastakljenjem i ispunom od gasa, itd. Svi ovi radovi podrazumevaju radove na preko 25% objekta, pa ćete nakon njih morati da izvadite energetski pasoš, u kome će precizno biti navedeno da je sada energetski razred tog objekata viši, a od vašeg ulaganja će zavisiti i koliko.

 

Ko izdaje energetske pasoše?

Elaborat, odnosno energetski pasoš izdaju inženjeri, dakle lica koja su položila stručni ispit i koja poseduju Licencu 381.
Kako ne bi došlo do nekih nesuglasica, kupci stanova moraju znati da svaki pasoš mora biti overen od strane fizičkog lica, odnosno inženjera sa položenom licencom, ali i pravnog lica, firme d.o.o. Dakle, tek kada firma overi jedan pasoš on može biti validan.

Elaborat se radi za celinu, bez obzira da li je u pitanju zgrada sa stanovima ili porodična kuća.

 

Period važenja 10 godina

Pre izdavanja upotrebne dozvole, neophodno je da se uradi tehnički prijem objekta, kada će ovlašćeno lice na terenu proveriti sve one pojedinosti i karakteristike o objektu, koje se nalaze u pasošu i utvrditi da li su ispoštovane. Ukoliko jesu, energetski pasoš će biti overen, pečatiran i postaće validan dokument koji važi 10 godina. Tek nakon ovog momenta objekat se može pustiti u promet.

 

Objekti koji ne moraju da imaju energetski pasoš

Pravilnikom je takođe predviđeno da neki objekti ipak ne moraju da imaju energetski pasoš. Prema pravilniku , to su:

  • postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju manje od 50 m²
  • zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje
  • zgrade privremenog karaktera (smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova)
  • radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese
  • zgrade namenjene za održavanje verskih obreda
  • postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja
  • zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite
  • zgrade koje se ne greju ili se greju do svega +12°C

 

Ukoliko vam je potreban energetski pasoš slobodno nas kontaktirajte.